Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018

De afgelopen dagen was er al een en ander uitgelekt over de plannen voor 2019.

Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje gezet.

Koopkracht

Zo’n 96% van de huishoudens gaat er in 2019 in koopkracht op vooruit. Het gaat om gemiddeld 1,5% stijging in koppkracht, dit komt neer op ongeveer 500 euro meer per huishouden.
Niet-werkende alleenstaanden en alleenstaande ouders (sociale minima) gaan er minder op vooruit, zij krijgen er volgens berekeningen van het Kabinet 0,9% bij.

Kinderbijslag omhoog

Goed nieuwsv oor gezinnen met 2 kinderen op de basisschool. Zij krijgen er € 150 kinderbijslag bij. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag omhoog.

Inkomstenbelasting: van vier naar twee schijven

Op dit moment kennen we voor de inkomstenbelasting 4 tariefschijven, dit wordt met ingang van 2019 geleidelijk aan vervangen door een stelsel met twee schijven in 2021.

  • De eerste tariefsverlaging wordt in 2019 doorgevoerd. Het basistarief wordt in 2021 37,05% en het toptarief 49,50%.
    In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%.
  • Voor mensen met een inkomen vanaf zo’n € 20.000 per jaar betekent dit een toename in hun besteedbaar inkomen.

Volgens het Kabinet zorgt dit voor meer evenwicht in de fiscale behandeling van verschillende typen huishoudens.

Hogere arbeidskorting

Er wordt een hoger opbouwtarief ingesteld voor de arbeidskorting. Dit zal werken volgens het Kabinet meer lonend maken. Het zal voor inkomens tot 35.000 euro aantrekkelijker om meer uren te gaan werken. Deze groep houdt straks netto meer over van het hogere inkomen.

Hogere algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt verhoogd, waardoor het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar zal stijgen. Het Kabinet verhoogt de heffingskorting in 2019 met 44 euro  om de koopkracht te verbeteren voor met name de lagere inkomens en uitkeringsgerechtigden.

Lage btw-tarief omhoog

Het lage btw-tarief stijgt van 6 naar 9%. Dagelijkse boodschappen, maar ook het openbaar vervoer, drinkwater en de kapper zullen dus duurder worden.

Fiets van de zaak

Voor de (al of niet elektrische) fiets van de zaak wordt de fiscale regeling in 2020 versimpeld.Er komt een eenvoudige manier om een bijtelling te berekenen. Dit betekent bij een inkomen van 35.000 euro en een elektrische fiets van 2000 euro dat dit  een werknemer vanaf 2020 iets minder dan 5 euro per maand zal gaan kosten.

Lagere bijtelling schone lease-auto’s

Ook de bijtelling voor auto’s gaat wijzigen. Voor auto’s zonder uitstoot van co2, die een datum eerste toelating hebben van 1 januari 2019 of later, geldt een verlaagde bijtelling van 4%, tot een bijtellingsgrondslag van 50.000 euro. Boven dat bedrag geldt de algemene bijtelling van 22%.

Auto’s zonder co2-uitstoot die een eerste toelating hebben van vóór 1 januari 2017 en waarbij de termijn van 60 maanden verstreken is, krijgen een verlaagde bijtelling van 7% tot een grondslag van de bijtelling van 50.000 euro. Boven dat bedrag geldt de algemene bijtelling van 25%.

Hogere zorgpremie, meer zorgtoeslag

De afgelopen weken was het al volop in het nieuws: de zorgpremie zal volgend jaar flink gaan stijgen. Om deze reden zal de zorgtoeslag worden opgeschroefd. Alleenstaanden kunnen in 2019, afhankelijk van het inkomen, maximaal 1.233 euro zorgtoeslag krijgen, 94 euro meer dan in 2018. Huishoudens met meerdere personen krijgen een zorgtoeslag van maximaal 2.402 euro. Het bedrag van het eigen risico blijft 385 euro.

Verlenging geboorteverlof

Volgens het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) krijgen partners met ingang van 1 januari 2019 langer verlof met loondoorbetaling. Het aantal dagen geboorteverlof (nu twee dagen) wordt volgens het voorstel vijf dagen, voor fulltimers (voor parttimers naar rato). In een later stadium, volgens het voorstel in juli 2020, krijgt de partner aanvullend verlof voor maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur, met recht op een uitkering van ten hoogste 70% van het dagloon.

De termijn voor adoptieverlof en pleegzorg wordt per 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken.

Pensioenen: nog geen pensioenakkoord

De koopkracht van rijkere gepensioneerden zal  de komende jaren stijgen met naar verwachting 2,7%. Dat blijkt uit berekeningen van het Kabinet. Het gaat hierbij om de groep getrouwde AOW’ers met een aanvullend pensioen van 30.000 euro.

Deze ouderen hebben het meest baat van de verlaging van de belastingtarieven en hogere kortingen op de heffingen. Oudere paren met een aanvullend pensioen van 10.000 euro kunnen een groei van 1% verwachten.

Onkostenvergoeding vrijwilligers

De maximale onbelaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers wordt in 2019 van 1.500 euro verhoogd naar 1.700 euro per jaar, of 170 euro per maand.

Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) zal dit najaar naar de 2e Kamer worden gestuurd. Deze wet moet het voor werkgevers aanlokkelijker maken om meer mensen een vaste baan te geven..

Eenvoudiger schadevergoeding claimen voor beroepsziekten

Het Kabinet wil ervoor zorgen dat het aantal beroepsziekten omlaag gaat. Om dit te bewerkstelligen komt er een meerjarige bewustwordingscampagne. Werknemers die ziek zijn geworden door hun werk moeten sneller en makkelijker een schadevergoeding kunnen claimen. Het Kabinet denkt dat deze nieuwe maatregelen werkgevers zullenl stimuleren meer bescherming te bieden aan hun personeel.

Lagere subsidie praktijkleren

Het subsidiebedrag voor werkgevers met een praktijk- of werkleerplaats gaat omlaag. Het maximumbedrag wordt voor het nieuwe schooljaar verlaagd van 2.700 euro naar 2.500 euro.

Verkorting termijn 30%-regeling

Werknemers uit het buitenland kunnen voor maximaal vijf jaar in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Met die regeling kunnen werkgevers volgens bepaalde regels tot maximaal 30% van het loon van deze werknemers onbelast vergoeden. De huidige  termijn is maximaal acht jaar.

Verhoging tarief Box 2

Het belastingtarief op het resultaat uit aanmerkelijk belang stijgt van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 gaat het tarief naar 26,90%.

Vennootschapsbelasting gaat omlaag

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag.

  • De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 24,30%.
  • Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.