HM Schilder - benut alle fiscale kansen

Nieuws

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

18 maart 2020 | Nieuws

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

De bewindspersonen laten gezamenlijk weten: “In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden.”

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

De maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

 

Lees verder →

Regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

18 maart 2020 | Nieuws

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?

U dient de aanvraag in bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

 

Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.

Lees verder →

Nieuwe maatregelen voor bedrijven, ook voor ZZP-ers!

17 maart 2020 | Nieuws

Het kabinet neemt verregaande maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Een groot deel gaat naar werkgevers die hun personeel niet meer kunnen betalen, ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen financiële hulp. Hoeveel het kabinet precies voor het noodpakket uittrekt, is niet duidelijk. Voor de komende drie maanden gaat het om 10 tot 20 miljard euro.

Dat maken ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdag bekend.

De bewindslieden wilden vooral vertrouwen uitstralen. “We doen wat nodig is”, zei Wiebes. Hoekstra: “Dit zijn uitzonderlijke tijden, die vragen om uitzonderlijke maatregelen.” Koolmees benadrukte dat dit kabinet “alles op alles zet” zodat mensen hun baan en inkomen behouden.

Er kwam daarom in navolging van afgelopen donderdag, toen een eerste pakket aan maatregelen werd gepubliceerd, een veel groter noodpakket.

Over de precieze omvang liet Hoekstra zich niet uit, maximaal 20 miljoen voor de komende drie maanden. “We hebben de budgettaire ruimte”, zei hij in een toelichting. Na dit kwartaal is het nog enkele maanden vol te houden. “Mocht het onverhoopt veel langer duren, dan moeten we de bakens verzetten”, aldus Hoekstra. Hij had al met zijn Europese collega’s afgesproken er flexibel met de Brusselse normen kan worden omgesprongen.

Hulp voor bedrijven met werknemers die thuiszitten door corona

Als eerste is er de bestaande werktijdverkorting, kortweg een maatregel waarbij de overheid een deel van het salaris van een werknemer betaalt bij werkuitval.

Normaal krijgt het ministerie van Sociale Zaken zo’n tweehonderd aanvragen binnen, nu staat de teller op 78.000 bedrijven. Dat kunnen de oude systemen niet aan, de site voor het aanvragen ervan ligt al dagen plat, daarom komt er een nieuwe vorm die de toestroom wel aan kan: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

De overheid betaalde 75 procent van de loonkosten, dat wordt verhoogd naar maximaal 90 procent voor drie maanden. Koolmees stelt als voorwaarden dat werkgevers geen werknemers mogen ontslaan en dat het loon volledig wordt doorbetaald.

Zzp’ers kunnen uitkering krijgen voor drie maanden

De zzp’ers die in financiële nood komen door het coronavirus, kunnen bij hun gemeente een uitkering aanvragen die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum, dat is bijstandsniveau. Koolmees beloofde dat zelfstandigen zonder al teveel administratie zo’n uitkering kunnen aanvragen voor drie maanden die zij niet hoeven terug te betalen.

Juridisch moet er nog het een en ander worden geregeld, dus Koolmees vroeg nog even om geduld. “Meld je niet morgen aan bij het gemeenteloket, want dan is er nog geen regeling”, zei de bewindsman.

Vierduizend euro voor bedrijven die direct worden getroffen

Ondernemers die direct door de coronamaatregelen in de problemen komen, zoals de horeca, cultuursector en reisbranche, kunnen eenmalig 4.000 euro krijgen voor de komende drie maanden. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Daarnaast krijgen zij voor de komende drie maanden uitstel van het betalen van hun belastingen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingsrente gaat van 4 naar bijna 0 procent. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen worden helemaal geschrapt.

Het kabinet wil zo dat “gezonde bedrijven deze crisis doorkomen”, zei Wiebes.

Voor bedrijven die direct in geldnood komen, komt het kabinet met extra middelen. Dit zit vooral in het garant staan voor leningen zodat ondernemers makkelijker bij banken kunnen aankloppen voor kredieten.

Hoekstra: ‘Dit gaat piepen en kraken’

Het zullen niet de laatste maatregelen zijn, benadrukten de bewindslieden. Er zullen ook steeds aanpassingen worden gemaakt als de situatie daarom vraagt. Alles is erop gericht om banen te behouden en de economie te steunen.

Maar ook met die bedoelingen word het voor sommige bedrijven moeilijk, waarschuwde Hoekstra tenslotte. “Dit gaat piepen en kraken en er zullen ondernemingen zijn die dit niet weten voort te zetten.”

 

Bron: Nu.nl

Lees verder →

Maatregelen Covid-19 / Coronavirus

15 maart 2020 | Nieuws

Gaat mijn belastingaangifte wel op tijd de deur uit door al deze toestanden? Natuurlijk! Wij stellen alles in het werk om de kwaliteit te leveren die u van ons gewend bent. Wel hebben we maatregelen genomen om u en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen:

1. Natuurlijk houden we ons aan de adviezen van het RIVM omtrent hygiëne.

2. Wij hebben een aparte ruimte op de begane grond ingericht waar u uw documenten af kunt geven, uiteraard kan dit ook d.m.v een gesloten envelop door de brievenbus.

3. U kunt uw documenten ook per e-mail aanleveren. Hiervoor is er een apart e-mailadres geopend waar u veilig naartoe kunt mailen: vertrouwelijk@hmschilder.nl. Wij mailen u uw aangifte dan digitaal toe zodra deze gereed is.

4. Papieren documenten die u heeft afgegeven gaan wij bezorgen zodra de aangifte klaar is. Zo hoeft u slechts 1 keer bij ons langs te komen.

5. U kunt tijdelijk even niet contant afrekenen, maar per bank of met tikkie.

6. Wij blijven gewoon open! U kunt ons bereiken zoals u gewend bent. Wel vragen wij u om alles wat telefonisch of per e-mail kan, ook via deze manier te doen en een bezoek aan ons kantoor indien mogelijk uit te stellen tot na 31/3.

7. Via Whatsapp https://wa.me/31299362377 kunt u ons ook buiten kantoortijden en in het weekend bereiken.

Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen! Het zijn hele rare tijden momenteel. Hopelijk komt iedereen ongeschonden uit deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Regina Kemper
Team H.M. Schilder

Lees verder →

Kabinet helpt ondernemers in coronacrisis: later belasting betalen & deeltijd-WW mogelijk

12 maart 2020 | Nieuws

Het kabinet komt met extra maatregelen om ondernemers die in de problemen komen vanwege de uitbraak van het coronavirus te helpen. De overheid zal soepeler omspringen met regels over belastingaangifte en het garant staan voor leningen aan bedrijven in de problemen.

Ondernemers die in de problemen denken te komen, mogen bijzonder uitstel van betaling vragen voor hun inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting, schrijven de ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD), Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) en Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) in een brief aan de Kamer.

Die coulance geldt niet voor alle bedrijven, aanvragers moeten in een brief uitleggen hoe zij door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of het verzoek terecht is, in de tussentijd hoeft de ondernemer niet te betalen en zal de fiscus daar geen boete voor uitdelen.

Handmatig beoordelen

Omdat ieder verzoek handmatig beoordeeld zal moeten worden, kan het wel even duren voor de Belastingdienst duidelijkheid zal verschaffen over de aanvragen, waarschuwen de ministers alvast. Er komt nog een andere maatregel van het kabinet om ondernemers uit de brand te helpen. Ze kunnen vragen om een verlaging van hun voorlopige aanslag als ze denken dat hun winst zal dalen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Soepeler met regels

Daarnaast wil de overheid tijdelijk soepeler omgaan met regels voor steun aan bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Het gaat om de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), waarbij de overheid voor een deel van een lening aan ondernemers garant staat. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) wil dit eind maart geregeld hebben, eerst wordt er nog wel over gepraat met het bedrijfsleven en de Nederlandse Vereniging van Banken.

20 tot 25 miljoen

Het plan is om het deel van de lening waar de staat garant voor staat te verhogen van 50 procent naar 90 procent. Als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, draait de overheid dus op voor dat deel. Om dit te kunnen doen, wordt de pot geld die hiervoor begroot is verder gevuld. De soepelere regels zijn tot 1 april 2021 van kracht en de verwachting is dat deze maatregel 20 miljoen tot 25 miljoen extra zal kosten.

Deeltijd-WW

Bedrijven kunnen verder al werktijdverkorting aanvragen, waarbij ze hun personeel minder uren laten draaien. Uitkeringsinstantie UWV betaalt die uren dan uit. Tot en met gisteren hebben ruim 1700 bedrijven een aanvraag gedaan voor deze regeling, meldt Koolmees. Om alle aanvragen snel te kunnen verwerken, worden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het UWV extra mensen ingezet.

Ondernemers die vragen hebben en het antwoord niet kunnen vinden op de sites van de rijksoverheid of het RIVM, kunnen bellen met een adviesteam van de Kamer van Koophandel op 0800 – 2117.

Bron: RTLZ

 

Lees verder →

Blog Regina Kemper voor Brand New Day

3 maart 2020 | Nieuws

Onze aangiftetijger Regina Kemper heeft voor Brand New Day een blog geschreven boordevol tips voor de belastingaangifte! Heldere tips waar je daadwerkelijk iets aan hebt. Lees het blog hier op: https://new.brandnewday.nl/blog/enkele-tips-voor-uw-belastingaangifte/

Als je op zoek bent naar een kantoor dat alles uit jouw aangifte haalt, dan zit je nu op de juiste website. Meer info? https://www.hmschilder.nl/aangifte-inkomstenbelasting-2019/

 

Lees verder →

Strenger toezicht op RI&E – Straks direct forse boete!

20 februari 2020 | Nieuws

RI&E? Nooit van gehoord!

Dat dacht ik al, en je bent niet de enige die nog nooit wat met een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) heeft gedaan. Meer dan de helft van de bedrijven heeft hier nog nooit aandacht aan besteed, terwijl het een onmisbaar stukje bedrijfsbeleid is. Met zo’n ding breng je alle arbeidsrisico’s in kaart, en met de uitkomsten kun je verbeterpunten direct goed aanpakken.

De overheid heeft onlangs besloten dat de inspectie SZW direct boetes kan uitdelen wanneer de RI&E niet op orde is. En die boetes zijn niet mals: Geen RI&E is gelijk € 4.500 boete. Geen Plan van Aanpak (dat is een to do list van verbeterpuntjes die uit die RI&E rollen), dan komt daar nog eens € 3.000 bovenop. Wanneer je dus nog nooit van de RI&E hebt gehoord, dan heb je ook dat plan niet, en mag je € 7.500 aftikken. Dat moeten we dus niet hebben.

Natuurlijk wil je als werkgever dat je werknemers zo gezond, veilig en plezierig mogelijk aan het werk kunnen, dus neem er even de tijd voor. Ik kan me voorstellen dat je opziet tegen zo’n Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), veel ondernemers weten niet goed wat het is en hoe ze eraan moeten beginnen. Begin gewoon bij het begin en check de website van www.rie.nl, Hier kun je alvast een heleboel basisinfo lezen en bekijk ook zeker even dit filmpje

 

Steunpunt RI&E. Kosten en baten van een gezonde werkomgeving. from Steunpunt RIE on Vimeo.

 

Is het moeilijk? Nou, nee. Je moet er gewoon even voor gaan zitten. Is een RI&E belangrijk? Zeker wel!  Het is de basis van je Arbobeleid, en tevens verplicht vanuit de Arbowet. Pas als je weet waar welke risico’s liggen in je bedrijf, en wat het mogelijke effect is als het misgaat, kun je hiervoor de juiste maatregelen treffen.

Op www.rie.nl vindt je alle info die je kan helpen om een goede RI&E te maken. Hierdoor krijg je voor jezelf scherp waar je mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt je welke stap de volgende is. Door  deze stapjes uit te voeren, zorg je dat je je zaakjes op orde hebt. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat jij als werkgever niet wil dat je personeel iets overkomt.

Lees verder →

Staat legt 1,5 cent op benzineprijs

24 december 2019 | Nieuws

Vadertje staat begint het nieuwe jaar goed met extra graai in de portemonnee van de automobilist.

De accijns op brandstof gaat volgend jaar stevig omhoog. Benzine wordt daardoor 1,5 cent per liter duurder, met als gevolg dat een gemiddelde tankbeurt van 40 liter de autorijder 61 cent extra kost. Dat meldt United Consumers maandag. De accijns wordt verhoogd met 1,6%, hetzelfde percentage als de inflatie. De overheid deed daar ook nog eens 21% btw overheen. De accijns op diesel stijgt daardoor bijna 1 cent en LPG bijna 0,7 cent. Een tankbeurt diesel kost dan 38 cent meer, een tankbeurt LPG 27 cent meer.

„Je praat over een serieuze verhoging, want over de accijns wordt ook nog eens btw geheven. Dat is dus eigenlijk een belasting over een belasting”, zegt Paul van Selms van United Consumers. Volgens berekeningen van United Consumers is een automobilist met 20.000 km per jaar op de teller (1 liter op 15 km verbruik) daardoor op jaarbasis zo’n €20 euro extra kwijt aan benzine.

Dat de benzineprijs in Nederland zo hoog is, ligt vooral aan de fiscus. De btw en andere heffingen zijn goed voor ongeveer 75% van de brandstofprijs, aldus Van Selms.

Bron: De Telegraag

 

Lees verder →

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

22 december 2019 | Nieuws

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 verandert de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling.

Fiets van de zaak: hoe werkt het?

Een fiets van de zaak maakt het mogelijk om een (elektrische) fiets of een speed-pedelec te gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. Hij of zij mag de fiets van de zaak fiscaal gezien onbeperkt privé gebruiken. Dus ook voor een fietstochtje, de boodschappen of het wegbrengen van de kinderen.

Wat kost een fiets van de zaak?

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting.

Hoe werkt de bijtelling?

Wie een fiets van de zaak privé gebruikt, heeft daar voordeel van. Over de waarde van dit voordeel (de bijtelling) betaalt hij of zij loonbelasting. De bijtelling is 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief btw) per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris. Hierover betaalt de werknemer dan maandelijks belasting.

Eigen bijdrage

De werkgever kan de werknemer om een maandelijkse eigen bijdrage vragen. Dit bedrag gaat dan van de bijtelling af. De werknemer ziet dit terug op zijn of haar loonstrookje.

Werkgever vergoedt soms bijtelling

De werkgever mag er ook voor kiezen de bijtelling voor zijn rekening te nemen. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dat geval hoeft de werknemer helemaal geen belasting te betalen.

Geen of minder reiskostenvergoeding

Maakt de werknemer gebruik van een fiets van de zaak? Dan kan het zijn dat hij of zij bepaalde reiskostenvergoedingen niet meer krijgt van de werkgever. Bijvoorbeeld een kilometervergoeding. Daar staat tegenover dat de werknemer ook minder of geen reiskosten meer maakt. De werkgever bepaalt welke reiskosten al dan niet vergoed worden.

Vragen en antwoorden over de fiets van de zaak

Vragen en antwoorden over de nieuwe regeling voor een fiets van de zaak. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden.

Vragen voor werknemers

Ik ga nu met de auto naar het werk en krijg van mijn werkgever 19 cent per kilometer aan vergoeding. Wat betekent deelname aan de fiets van de zaak (financieel) voor mij?

 • Uw werkgever bepaalt welke reiskostenvergoedingen blijven bestaan of vervallen en welke hij naast elkaar aanbiedt.
 • Als u niet meer met de auto naar uw werk reist, maakt u ook geen kosten meer voor het gebruik van een auto. Het kan zijn dat u dan ook geen kilometervergoeding meer ontvangt van uw werkgever. Als u over de kilometers die u met de fiets van de zaak aflegt ook een kilometervergoeding ontvangt, betaalt u daar wel belasting over.
 • Over het privévoordeel van de fiets van de zaak betaalt u belasting via de bijtelling. De bijtelling houdt in dat u 7% van de waarde van de fiets bij uw salaris optelt. Zet dit voor uzelf op een rijtje.

Ik ga nu met mijn eigen fiets naar het werk en krijg van mijn werkgever 19 cent per kilometer aan vergoeding. Wat betekent deelname aan de fiets van de zaak (financieel) voor mij?

 • Uw werkgever bepaalt welke reiskostenvergoedingen blijven bestaan of vervallen en welke hij naast elkaar aanbiedt.
 • Als u niet meer met uw eigen fiets naar uw werk reist, kan het zijn dat u dan ook geen kilometervergoeding meer ontvangt van uw werkgever. Als u over de kilometers die u met de fiets van de zaak aflegt ook een kilometervergoeding ontvangt, betaalt u daar wel belasting over.
 • Over het privévoordeel van de fiets van de zaak betaalt u belasting via de bijtelling. De bijtelling houdt in dat u 7% van de waarde van de fiets bij uw salaris optelt. Zet dit voor uzelf op een rijtje.

Kan ik als het regent met de auto of openbaar vervoer naar het werk?

U kunt natuurlijk bij slecht weer kiezen voor het openbaar vervoer of de auto in plaats van de fiets. Uw werkgever kan u voor die dagen een kilometervergoeding geven waarover u geen belasting betaalt. Dit hangt af van de afspraken die u met uw werkgever heeft gemaakt. U moet wel kunnen aantonen dat u met de auto of het openbaar vervoer heeft gereisd.

Wat nu als ik eerst met de fiets van de zaak naar het station rij en dan het openbaar vervoer pak?

Ook in dit geval kan uw werkgever bepaalde reiskosten vergoeden waarover u geen belasting betaalt. Dit hangt af van de afspraken die u met uw werkgever heeft gemaakt. U moet wel kunnen aantonen dat u met het openbaar vervoer heeft gereisd.

Ik gebruik de fiets van de zaak niet privé, moet ik dan toch bijtelling betalen?

Ja, voor de fiets van de zaak maakt het niet uit of u de fiets zakelijk (inclusief woon-werkverkeer) gebruikt of privé. Daarom geldt de bijtelling altijd. Dit is anders dan bij de auto van de zaak.

Welke vervoersmiddelen gelden als ‘fiets van de zaak’?

Voor de regeling wordt onder een fiets verstaan: een fiets die door spierkracht wordt aangedreven, eventueel met een hulpmotor.

Wel een fiets van de zaak:

 • elektrische fiets
 • speed-pedelec

Geen fiets van de zaak:

 • brommer
 • scooter

Ik heb een elektrische fiets van de zaak. Wie betaalt de kosten voor het thuis opladen van de accu?

 • Als u de kosten zelf betaalt, dan kunt u ze niet aftrekken van de bijtelling.
 • Maar: een werkgever kan er ook voor kiezen om deze kosten voor opladen te vergoeden. Bijvoorbeeld met behulp van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Vragen voor werkgevers

Wat is voor mij als werkgever het voordeel van de nieuwe regeling?

U profiteert in de eerste plaats van fittere werknemers. Daarnaast is de nieuwe regeling ook een stuk eenvoudiger dan de oude regeling. Nu geldt nog dat werkgevers de werkelijke waarde van het voordeel van privé-gebruik moeten vaststellen. Straks geldt een vast tarief (de bijtelling) als loonvoordeel.

Wat moet ik als werkgever fiscaal doen om een fiets van de zaak aan te kunnen bieden aan mijn werknemers?

Uw werknemer mag de fiets van de zaak privé gebruiken en heeft daar voordeel van. Dit voordeel  wordt gezien als ‘loon in natura’. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • U houdt  loonbelasting en premie volksverzekeringen in over dit loon
 • U betaalt premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over dit loon.
 • U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.

Wat kost de fiets van de zaak mij als werkgever?

U kunt ervoor kiezen om zelf fietsen aan te schaffen of fietsen te leasen via een leasemaatschappij.

 • Zelf kopen
  In dit geval betaalt u als werkgever zelf de aanschaf van de fiets. Daar kunnen de kosten voor  onderhoud, reparatie, verzekeringen en het opladen van elektrische fietsen nog bijkomen. Dit hangt af van de afspraken die u maakt met uw werknemers. De kosten die u maakt voor de fiets, kunt u aftrekken van de winstbelasting.
 • Leasen
  U kunt er ook voor kiezen om fietsen te leasen via een leasemaatschappij. U betaalt dan maandelijks een leasebedrag waar alle kosten in zijn verwerkt. Deze kosten kunt u aftrekken van de winstbelasting.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees verder →

’Schaf energiebelasting af’

12 december 2019 | Nieuws

AMSTERDAM (ANP) – Nederland zou de energiebelasting moeten afschaffen. Dat betoogt de nieuwbakken topman van Vattenfall Nederland, Martijn Hagens.

Hij stelt dat de Opslag Duurzame Energie (ODE), een toeslag die elke klant betaalt en waarvan subsidies worden betaald, wel z’n werk doet voor de energietransitie. Die opbrengsten worden onder meer gebruikt om de bouw van bijvoorbeeld wind- en zonneparken te betalen. „Maar die energiebelasting doet dat niet”, aldus Hagens. „Bovendien heft de overheid over die te betalen energiebelasting ook nog eens btw. Helpt de overheid zo de consument, of wordt hiermee de staatskas gespekt? Schaf die belasting dan af.”

Bron: De Telegraaf/ANP/Financieel Dagblad

Lees verder →

Bel ons

0299 - 36 23 77

Mail ons

info@hmschilder.nl

Ons kantoor

Boezelgracht 17
1132 PE Volendam


  Velden met een * zijn verplicht
  © 2020 HM Schilder B.V.